خشتی گلناز

فرش

یادگارآبی

فرش

کهکشان آبی

فرش

موج مهرآبی

فرش

ویشکاسرمه ای

فرش

نازلی سرمه ای

فرش

کهکشان کرم

فرش

خشتی

فرش

موج مهر سرمه ای

فرش

نایین سرمه ای

فرش