گلوه گاه گوسفندی درجه 1

فرآورده های منجمد

گلوه گاله گوساله منجمد

فرآورده های منجمد

اکبر جوجه از سایز از سایز 700 تا1000

فرآورده های منجمد

ماهی قزل آلا 350گرمی

فرآورده های منجمد

بال بدون تک منجمد

فرآورده های منجمد

ران 450 گرمی

فرآورده های منجمد

ران نیم پرسی مخصوص تهیه غذا

فرآورده های منجمد

ران با پوست و بدون پوست سایز400 تا 500

فرآورده های منجمد

فیله خشک

فرآورده های منجمد

اکبر جوجه فله

فرآورده های منجمد

سنگدان

فرآورده های منجمد

سردست بریلی

فرآورده های منجمد

چرخکرده

فرآورده های منجمد

دنبه درجه 1

فرآورده های منجمد

خوردگی ممتاز

فرآورده های منجمد

فیله درجه 1

فرآورده های منجمد

ران داخلی

فرآورده های منجمد